Examensarbete

Examensarbete kandidatexamen

Examensarbetet lämnas in via LUP och Canvas, instruktioner och anvisningar finns under Publicering uppsats och examensarbete.

Nyttig information 

  • Instruktioner och råd för dig som skriver ett examensarbete i ämnet mänskliga rättigheter hittar du i Canvas.
  • Vad ska du som student tänka på inför examensarbetet? Var hittar du relevant litteratur? Hur gör du smarta sökningar? Vad innebär källkritik? Lär dig mer på youtube Inför examensarbetet
  • Urkunds plagiathandbok

Anvisningar examensarbete

Formalia Stilstorleken ska vara 12 punkter i typsnittet Times New Roman eller motsvarande. (Var medveten om att stilstorleken kan vara olika i olika typsnitt – 12 punkters New Century Schoolbook motsvarar t.ex. 14 punkters Times.) Radavståndet ska vara 1.5 Referenser till kurslitteraturen ska alltid finnas med i den löpande texten och görs enligt Oxfordsystemet. Betyg Betygsskala: U - VG. Betyg registreras inte i LADOK förrän alla obligatoriska moment är genomförda (seminarium och inlämningsuppgifter.) Grunder för bedömning av examinerande uppgifter Relevans: Studenten ska ha besvarat den centrala frågan. Frågan ska besvaras utifrån uppmaningen att jämföra, diskutera eller exemplifiera. Bredd: Studenten skall ha beaktat ett rimligt antal olika områden, synvinklar och aspekter i sitt svar. Vad som är ”rimligt” beror på frågans karaktär och förutsätter ett helhetsperspektiv på frågan. Djup: Studenten skall kunna värdera kunskapsstoffet i förhållande till frågan och välja ut det viktigaste. Svaret skall vara utförligt och precist i sin mest centrala punkt, huvudtanke eller viktiga poäng. Disposition: Svaret skall vara strukturerat, logiskt begripligt och sammanhängande. Långa referat och/eller citat bör inte förekomma. Undvik upprepningar. Strategi: Frågorna är av den karaktären att det sällan finns något ”rätt” eller ”fel” svar. Därför kan det också finnas olika strategier att närma sig frågan. En del strategier är mer ändamålsenliga, självständiga och kreativa än andra för att tydliggöra huvudbudskapet i svaret på frågan. Analytisk förmåga: Det värderas högt att du kan göra egna reflexioner och värderingar av litteraturen i förhållande till frågan. Centrala facktermer: Bedömningen avser studentens förmåga att använda gängse facktermer i sitt svar på ett korrekt sätt. Språket i övrigt: Texten bör vara välformulerad och korrekturläst. Även textens yttre form, typografi, har betydelse och påverkar läsbarheten, t ex tydliga rubriker, styckeindelningar och skiljetecken.

Underkänt examensarbete

Examensarbete som inte lämnas in i föreskriven tid kommer inte att rättas. Fusk och plagiat är grund för underkännande och kan också leda till disciplinåtgärder.

Fusk och plagiat

Läs mer om vad som gäller vid fusk och plagiat.

Akademisk hederlighet

Akademiskt skrivande

AWELU

Academic Writing in English

Logga in och registrera ditt examensarbete i LUP

Sidansvarig: kristina.robertssoncme.luse | 2020-09-30