lu.se

Mänskliga rättigheter

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Person

Jag är professor i mänskliga rättigheter, fil dr och docent i praktisk filosofi och jur. kand. Jag undervisar i teori- och metodfrågor kring mänskliga rättigheter, handleder uppsatser och ansvarar för forskarutbildningen.

Min forskning ligger inom politisk filosofi och tidigmodern politisk filosofihistoria, med fokus på frihet och rättigheter. Jag är intresserad av hur moraliska begrepp figurerar i politisk teori och hur värden formar och formas av institutioner och samhällsförändring.

Min bok om 1700-talsfeministen Mary Wollstonecraft – ‘Mary Wollstonecraft and Feminist Republicanism. Independence, Rights and the Experience of Unfreedom’ – kom ut på Pickering & Chatto, London 2015 och i svensk översättning – Mary Wollstonecraft, feminismen och frihetens förutsättningar – på Bokförlaget Thales 2016. Läs om boken på förlagets hemsida: http://www.bokforlagetthales.se/index.php?sida=bocker&id=227

Mitt nya projekt handlar om mänskliga rättigheter och socioekonomisk ojämlikhet.

Forskning

Om forskningen

Jag är professor i mänskliga rättigheter, docent i praktisk filosofi och jur. kand.

Min forskning ligger inom politisk filosofi och tidigmodern politisk filosofihistoria, med fokus på frihet och rättigheter. Jag är intresserad av hur moraliska begrepp figurerar i politisk teori och hur värden formar och formas av institutioner och samhällsförändring.

Min bok om 1700-talsfeministen Mary Wollstonecraft – ‘Mary Wollstonecraft and Feminist Republicanism. Independence, Rights and the Experience of Unfreedom’ – kom ut på Pickering & Chatto, London 2015 och i svensk översättning – Mary Wollstonecraft, feminismen och frihetens förutsättningar – på Bokförlaget Thales 2016. Läs om boken på förlagets hemsida: http://www.bokforlagetthales.se/index.php?sida=bocker&id=227

Mitt nya projekt handlar om mänskliga rättigheter och socioekonomisk ojämlikhet.

Följ mig på Twitter: @LenaHalldenius
Följ mig på Academia.edu: https://lu.academia.edu/LenaHalldenius

Publikationer

Böcker (5 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (18 st)
Bokkapitel (21 st)
Encyklopediartiklar (1 st)
Rapporter (1 st)
Recensioner (1 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (3 st)
Tidningsartiklar (1 st)
Handledning vid Lunds universitet (5 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Life Member, Clare Hall, University of Cambridge.

Ingår i Lunds universitets etiska råd.

Ledamot i Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden.

Medlem av Vetenskapsrådets beredningsgrupp för filosofi och rättsvetenskap.

Mentor inom Lunds universitets postdoc-program LUPOD.

Handleder doktorander i mänskliga rättigheter. Har handlett doktorander till disputation även i följande ämnen: praktisk filosofi, allmän rättslära, pedagogik, etik och folkrätt.

Lena Halldenius

Professor, avdelningsföreståndare
Mänskliga rättigheter
Historiska institutionen

Stf prefekt
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post lena.halldeniusmrs.luse

Telefon 046–222 96 01

Rum LUX:A213

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30