Fristående kurser

Vi erbjuder ett fåtal fristående kurser på grund- och avancerad nivå. Du ansöker kurserna via antagning.se.

Om du blir antagen till en kurs

Blir du antagen till en kurs får du några veckor innan terminsstart ett välkomstbrev från oss med information om introduktionsmöte, schema, litteraturlistor, registrering mm. Vid introduktionsmötet går vi igenom allt du behöver veta rörande kursen. Du kan även hitta schema, litteraturlistor etcetera under Kurser terminsvis och du kan läsa mer under Studentinformation och Ny som student.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till oss.

Grundnivå

MRSG11, Mänskliga rättigheter: Introduktionskurs, 30 högskolepoäng

På introduktionskursen studerar du mänskliga rättigheter ur ett historiskt, filosofiskt och juridiskt perspektiv. Vi tittar närmre på och diskuterar olika frågeställningar som: Vad är mänskliga rättigheter?  Var kommer mänskliga rättigheter ifrån? Vad är folkrätten? Läs mer här.

MRSG22, Mänskliga rättigheter: Fortsättningskurs, 30 högskolepoäng

Har du läst grundkurs i mänskliga rättigheter har du nu möjlighet att ytterligare fördjupa dig i ämnet. Vi belyser mänskliga rättigheter utifrån två teman som är intimt förknippade med varandra, diskriminering och våld och tittar närmre på och diskuterar frågeställningar om diskriminering och ansvarsutkrävande. Vidare följer en tematisk fallstudie som behandlar och analyserar de rättighetsfrågor som kontexten aktualiserar, utifrån självbestämmande, kolonialism, intervention, genusfrågor, diskriminering, sanktioner, civilsamhället eller politisk och social utveckling. Läs mer här.

MRSB01, Mänskliga rättigheter: Folkrätt, 7,5 högskolepoäng

Denna kurs ger en introduktion till folkrätten som rättssystem. Du studerar modern internationell offentlig rätt och det komplext system inom ett antal aktörer interagerar med varandra utifrån sina egna föreställningar och förutsättningar. Kursen ger dig en övergripande bild av folkrättssystem som helhet och förväntningar och föreställningar om aktörskap, rättspositivism, naturrätt och rättsbildning. Särskilt fokus läggs på sedvanerätt, traktaträtt, stater, suveränitet och statsansvar som alla är delar av folkrätten och centrala för rättssystemets egen funktion. Läs mer här.

Avancerad nivå

Kurserna på avancerad nivå går endast att söka i den nationella omgången. Samtliga kurser på avancerad nivå ges på engelska.

MRSM11, Mänskliga rättigheter i politikens och filosofins historia, 15 högskolepoäng

På kursen studerar du de mänskliga rättigheternas historieskrivning inom politik och filosofi under modern tid och utforskar debatter om legitimering och rättfärdigande av mänskliga rättigheter. Fokus ligger på politiska och forskningsmässiga implikationer i vår samtid av de mänskliga rättigheternas historieskrivning. Läs mer om ansökning och behörighetskrav här.

MRSM12, Mänskliga rättigheter i den globaliserade världen: Aktörer, indikatorer och institutioner, 15 högskolepoäng

På kursen studerar du mänskliga rättigheter i ett globalt perspektiv med fokus på rättighetsaktörer, rättighetsindikatorer och rättighetsinstitutioner. Kursen stimulerar till kritiska perspektiv och reflektion kring konsekvenser av att inta olika positioner genom studier av aktuell litteratur från olika rättighetsrelevanta forskningsfält samt studier och bedömning av faktiska fall.  Läs mer om ansökning och behörighetskrav här.

MRSM13, Mänskliga rättigheter: Forskningsmetoder och forskningsetik, 15 högskolepoäng

Under kursen studeras forskningsetik med fokus på principer för god vetenskaplig sed samt regelverk för etikprövning och procedurer kring frågor om oredlighet. Kursen ger även kunskap om och träning i att planera forskningsprojekt. Läs mer om ansökning och behörighetskrav här.

MRSN02 & MRSN03, Mänskliga rättigheter: Tematisk fördjupningskurs I & II, 7,5 högskolepoäng vardera

Under dessa kurser får den studerande fördjupa sig i ett (eller två) forskningsområden med anknytning till aktuell forskning. Våren 2021 ges två teman Rätten till mark och bostad och Bevaka mänskliga rättigheterfrån antropologiska perspektiv. Tidigare teman har varit: Mänskliga rättigheter i utrikespolitik, Deltagande forskning med gräsrotsperspektiv och Feministisk Politisk Filosofi.  Information om ansökning och behörighetskrav publiceras i september 2021.

Sök på antagning.se

Kontakt

Studierektor
Lina Sturfelt

Utbildningskoordinator
Kristina Robertsson
mrsmrs.luse

Studievägledare
Andreas Tullberg

Sidansvarig: kristina.robertssoncme.luse | 2021-06-22