Fristående kurser

Vi erbjuder ett fåtal fristående kurser på grund- och avancerad nivå. Du ansöker kurserna via antagning.se.

Om du blir antagen till en kurs

Blir du antagen till en kurs får du några veckor innan terminsstart ett välkomstbrev från oss med information om introduktionsmöte, schema, litteraturlistor, registrering mm. Vid introduktionsmötet går vi igenom allt du behöver veta rörande kursen. Du kan även hitta schema, litteraturlistor etcetera under Kurser terminsvis och du kan läsa mer under Studentinformation och Ny som student.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till oss.

Grundnivå

MRSG11, Mänskliga rättigheter: Introduktionskurs, 30 högskolepoäng (höstterminen)

På introduktionskursen studerar du mänskliga rättigheter ur ett historiskt, filosofiskt och juridiskt perspektiv. Vi tittar närmre på och diskuterar olika frågeställningar som: Vad är mänskliga rättigheter?  Var kommer mänskliga rättigheter ifrån? Vad är folkrätten? Läs mer här.

MRSG22, Mänskliga rättigheter: Fortsättningskurs, 30 högskolepoäng (vårterminen)

Har du läst grundkurs i mänskliga rättigheter har du nu möjlighet att ytterligare fördjupa dig i ämnet. Vi belyser mänskliga rättigheter utifrån två teman som är intimt förknippade med varandra, diskriminering och våld och tittar närmre på och diskuterar frågeställningar om diskriminering och ansvarsutkrävande. Vidare följer en tematisk fallstudie som behandlar och analyserar de rättighetsfrågor som kontexten aktualiserar, utifrån självbestämmande, kolonialism, intervention, genusfrågor, diskriminering, sanktioner, civilsamhället eller politisk och social utveckling. Läs mer här.

Avancerad nivå

Kurserna på avancerad nivå går endast att söka i den nationella omgången. Samtliga kurser på avancerad nivå ges på engelska.

MRSM11, Mänskliga rättigheter i politikens och filosofins historia, 15 högskolepoäng (höstterminen)

På kursen studerar du de mänskliga rättigheternas historieskrivning inom politik och filosofi under modern tid och utforskar debatter om legitimering och rättfärdigande av mänskliga rättigheter. Fokus ligger på politiska och forskningsmässiga implikationer i vår samtid av de mänskliga rättigheternas historieskrivning. Läs mer om ansökning och behörighetskrav här.

MRSM12, Mänskliga rättigheter i den globaliserade världen: Aktörer, indikatorer och institutioner, 15 högskolepoäng (höstterminen)

På kursen studerar du mänskliga rättigheter i ett globalt perspektiv med fokus på rättighetsaktörer, rättighetsindikatorer och rättighetsinstitutioner. Kursen stimulerar till kritiska perspektiv och reflektion kring konsekvenser av att inta olika positioner genom studier av aktuell litteratur från olika rättighetsrelevanta forskningsfält samt studier och bedömning av faktiska fall.  Läs mer om ansökning och behörighetskrav här.

MRSM13, Mänskliga rättigheter: Forskningsmetoder och forskningsetik, 15 högskolepoäng (vårterminen)

Under kursen studeras forskningsetik med fokus på principer för god vetenskaplig sed samt regelverk för etikprövning och procedurer kring frågor om oredlighet. Kursen ger även kunskap om och träning i att planera forskningsprojekt. Läs mer om ansökning och behörighetskrav här.

MRSN02 & MRSN03, Mänskliga rättigheter: Tematisk fördjupningskurs I & II, 7,5 högskolepoäng vardera (vårterminen)

Under dessa kurser får den studerande fördjupa sig i ett (eller två) forskningsområden med anknytning till aktuell forskning. Tidigare teman har varit: Mänskliga rättigheter i bild och media, Rätten till mark och bostad, Mänskliga rättigheter i utrikespolitik, Deltagande forskning med gräsrotsperspektiv, Feministisk Politisk Filosofi och Bevaka mänskliga rättigheterfrån antropologiska perspektiv.

Sök på antagning.se

Kontakt

Studierektor
Andreas Tullberg

Utbildningskoordinator
Kristina Robertsson
mrsmrs.luse

Sidansvarig: kristina.robertssonmrs.luse | 2024-04-02