Publicering uppsats och examensarbete

Uppsatserna ska lämnas in elektroniskt på två ställen, Canvas och LUP Student papers. Inlämning i Canvas görs för automatisk granskning mot databasen Urkund samt distribution inför opposition och försvar. Inlämning i LUP Student Papers görs för publikation.

Uppsatserna ska vara uppladdade i båda systemen senast den tid som står angivet i kursens schema. Uppsamlingstillfället i augusti finns i vårterminens schema.

  • Uppsatsen ska laddas upp i PDF-format. Om du inte vet hur du gör läs under rubriken inlämningsuppgifter.
  • LUP och Canvas kräver inloggning med StiL-identitet.
  • När du valt rätt kurs (den som gäller för uppsatsen) klicka på Add New Student Paper. Kontrollera igen att det är rätt kurskod som anges i rullgardinsmenyn i högra hörnet.
  • Ange alltid en sammanfattning (abstract). Glöm inte att ange om det är skrivet på engelska eller svenska i menyn Language of Abstract.
  • Som Subject kan du välja flera ämnen som bäst beskriver uppsatsen, lägg också gärna in keywords så är det lättare hitta din uppsats.
  • För Access Level ska Open anges.
  • För Student Paper Type anges "Second term paper" för studentarbete skrivna på kursen Mänskliga rättigheter - fördjupningskurs. För examensarbete anges "Bachelor Degree".  

Examinering

Uppsatsen examineras dels genom att studenten författar en uppsats, dels genom studentens insats som respondent och opponent vid det seminarium där uppsatser ventileras.
Kan man av någon anledning inte delta vid oppositionsseminariet ska man i god tid kontakta kursansvarig lärare.

Korrigeringar

Uppsatser som blivit godkända kan korrigeras under sju dagar från och med det att betyget är registrerat i LADOK. Därefter görs uppsatserna publika i LUP. Med korrigering menas rättelse av stavfel, grammatikfel, bortfallna ord, formateringsfel, textstorlekar, avstånd, marginaljusteringar och motsvarande. Åtgärderna ska alltså vara av redaktionell karaktär.
Det är inte tillåtet att lägga till text, ta bort text, ändra disposition, lägga till eller ta bort referenser, formulera om meningar eller motsvarande i annat syfte än att uppnå det ovanstående. Uppsatsen ska i allt väsentligt vara samma som den som lämnades in för examination. 

Inlämning av omarbetad version av uppsats

Om du lämnar in en omarbetad version av en uppsats som tidigare har underkänts, gäller särskilda tider och förhållningsregler.

Innan du lämnar in en omarbetad uppsats rekommenderas du mycket starkt att konsultera antingen den examinator som underkände uppsatsen eller studievägledaren för att förvissa dig om att du har förstått bedömningen och vilka ändringar som behöver göras.

Den omarbetade uppsatsen e-postas sedan till examinatorn (den som skrev ditt omdöme) senast en vecka innan schemalagd inlämning. Tid för inlämning och opponering hittar du i kursens schema, extratillfället i augusti finns i vårterminens schema.

Examinator kommer att göra en granskning av uppsatsen och ge dig en rekommendation innan ordinarie inlämning. Om examinatorn inte anser att ändringarna är tillräckliga för att uppsatsen ska kunna godkännas i sitt omarbetade skick, rekommenderas du att inte lämna in vid ordinarie inlämningstillfälle.

Under året finns det 3 tillfällen att lämna in sin uppsats, ordinarie inlämning i januari och juni samt ett extratillfälle i augusti.

Innan inlämning ska du kontakta vår utbildningskoordinator för att bli om-registrerad på kursen, detta för att du ska få tillgång till kursen på Canvas där opponeringsschema och uppsatser görs tillgängliga.
Du ska även meddela kursansvarig lärare. 

Anvisningar

Registrera/publicera i LUP

Logga in på LUP

Sidansvarig: kristina.robertssoncme.luse | 2020-10-05