Anvisningar tentamen, uppsats och examensarbete

På mänskliga rättigheter har vi prov som kallas hemtentamen eller tentor. Tentorna är schemalagda och tillgängliggörs på utbildningsdatabasen Canvas, där ska även tentan lämnas in. Ska du göra en omtenta kontakta vår utbildningsadministratör för om-registrering på kursen. Mer information om Canvas hittar du under studentinformation. Inlämningsanvisningar och tentamensanvisningar hittar du nedan.

Inlämningsanvisningar

Alla tentor ska lämnas in elektroniskt i PDF-format. Dokument kan sparas som PDF i de flesta ordbehandlingsprogram. Den som inte kan skapa en PDF i sin egen dator kan skapa en PDF online t.ex via PDF Converter. Tentamina lämnas in via Canvas. Ämnesraden ska vara märkt med kurskod, delkurs och ditt namn. Enligt exempel MRSG11dk1_NamnNamn Kontrollera extra noga att du bifogat rätt fil!Inlämningsuppgifter Inlämningsuppgifter (seminarietexter o.dyl.) lämnas in via Canvas. Kompletteringsuppgifter för seminarier kan lämnas in fram till dess att delkursen är klar för terminen, dvs när det är slutdatum för omtentamen. Nästa tillfälle är påföljande termin, när delkursen går igen.

Tentamensanvisningar

Formalia Stilstorleken ska vara 12 punkter i typsnittet Times New Roman eller motsvarande. (Var medveten om att stilstorleken kan vara olika i olika typsnitt – 12 punkters New Century Schoolbook motsvarar t.ex. 14 punkters Times.) Radavståndet ska vara 1.5 Referenser till kurslitteraturen ska alltid finnas med i den löpande texten och görs enligt Oxfordsystemet. Betyg Betygsskala: U - VG. Betyg registreras inte i LADOK förrän alla obligatoriska moment är genomförda (seminarium och inlämningsuppgifter.) Grunder för bedömning av examinerande uppgifter Relevans: Studenten ska ha besvarat den centrala frågan. Frågan ska besvaras utifrån uppmaningen att jämföra, diskutera eller exemplifiera. Bredd: Studenten skall ha beaktat ett rimligt antal olika områden, synvinklar och aspekter i sitt svar. Vad som är ”rimligt” beror på frågans karaktär och förutsätter ett helhetsperspektiv på frågan. Djup: Studenten skall kunna värdera kunskapsstoffet i förhållande till frågan och välja ut det viktigaste. Svaret skall vara utförligt och precist i sin mest centrala punkt, huvudtanke eller viktiga poäng. Disposition: Svaret skall vara strukturerat, logiskt begripligt och sammanhängande. Långa referat och/eller citat bör inte förekomma. Undvik upprepningar. Strategi: Frågorna är av den karaktären att det sällan finns något ”rätt” eller ”fel” svar. Därför kan det också finnas olika strategier att närma sig frågan. En del strategier är mer ändamålsenliga, självständiga och kreativa än andra för att tydliggöra huvudbudskapet i svaret på frågan. Analytisk förmåga: Det värderas högt att du kan göra egna reflexioner och värderingar av litteraturen i förhållande till frågan. Centrala facktermer: Bedömningen avser studentens förmåga att använda gängse facktermer i sitt svar på ett korrekt sätt. Språket i övrigt: Texten bör vara välformulerad och korrekturläst. Även textens yttre form, typografi, har betydelse och påverkar läsbarheten, t ex tydliga rubriker, styckeindelningar och skiljetecken.

Underkänd tentamen

Tentamen som inte lämnas in i föreskriven tid kommer inte att rättas.

Fusk och plagiat är grund för underkännande och kan också leda till disciplinåtgärder.

En underkänd tentamen är alltid underkänd i sin helhet och enskilda frågor kan inte kompletteras.

Student som inte lämnar in tentamen i tid eller blir underkänd bereds ytterligare tillfälle att göra omtentamen och uppsamlingstentamen.

Fusk och plagiat

Läs mer om vad som gäller vid fusk och plagiat.

Akademisk hederlighet

Föreläsningar om studieteknik

Sidansvarig: kristina.robertssoncme.luse | 2020-09-09