lu.se

Mänskliga rättigheter

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Kandidatprogram i mänskliga rättigheter

Vi erbjuder en av världens främsta flervetenskapliga kandidatprogram i Mänskliga rättigheter.

Innehållet i det treåriga kandidatprogrammet täcker regionala liksom internationella frågor om mänskliga rättigheter. Vi behandlar teman så som likabehandling, icke-diskriminering, våld och ansvarsutkrävande. Vi förankrar undervisningen i aktuella frågor och studerar mänskliga rättigheter som både idé och praktik. Vi erbjuder breda ämneskunskaper, fördjupning och individuell specialisering.

Genom programmet förenar vi historiska, filosofiska, samhällsvetenskapliga och juridiska perspektiv.
Detta för att du ska få förståelse för och få ett analytiskt förhållningssätt till komplexiteten av begreppet mänskliga rättigheter.

Som student utvecklar du egenskaper som du har nytta av i både studier och arbete- så som kunskapshantering, analytiskt tänkande, samt muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga.

I våra kurser använder vi oss bland annat av alternativa pedagogiska metoder som rollspel och gemensam handledning av uppsatser.

Inom ramen för kandidatprogrammet i Mänskliga rättigheter finns utrymme för både utlandsstudier och praktik i Sverige eller utomlands.

Vi är övertygade om att ditt lärande gynnas av ett öppet och stöttande klimat och värnar därför om närheten mellan studenter och lärare. Vi erbjuder professionell och personlig studievägledning under hela din utbildning.

I början av dina studier får du extra stöd av studenter på högre nivåer i utbildningen genom vår mentorsverksamhet.

Efter fullgjord utbildning blir du filosofie kandidat i mänskliga rättigheter, kort sagt, människorättsvetare!

Läs mer om programmets innehåll och dess struktur i programplanen.

Schematisk bild av kandidatprogrammet i mänskliga rättigheter

Kontakt

Studierektor
Lina Sturfelt

Utbildningskoordinator
Kristina Robertsson
mrsmrs.luse

Studievägledare
Andreas Tullberg