Masterprogram i mänskliga rättigheter

Hösten 2019 lanserades ett nytt masterprogram inom det tvärvetenskapliga området för mänskliga rättigheter vid avdelningen för Mänskliga rättigheter, Historiska institutionen. Vi har en lång tradition av att utbilda studenter, med ett välrenommerat kandidatprogram i Mänskliga rättigheter, 180 hp. Som det enda universitetet i Sverige erbjuder vi också en tvärvetenskaplig, fyraårig forskarutbildning inom området.    Vår tvärvetenskapliga forskningsmiljö studerar mänskliga rättigheter i all sin komplexitet, ur historiska, filosofiska, etiska, politiska och juridiska perspektiv. Vi är särskilt intresserade av mänskliga rättigheter i samhället, deras roll i demokratiska och icke-demokratiska politiska system samt vad det betyder för olika institutioner att respektera och främja mänskliga rättigheter.  Vårt masterprogram syftar till att ge studenterna möjlighet att studera det komplexa fenomen som mänskliga rättigheter representerar i vår värld i ett historiskt och nutida perspektiv. Lärare och forskare anser att mänskliga rättigheter måste betraktas och studeras, inte bara som etiska principer eller grund för lag och politik, utan också som en del av det demokratiska samhällets infrastruktur. Med en interaktiv pedagogisk stil som är nära kopplad till vår pågående forskning, strävar vi efter att ge våra studenter ett forskningsinriktat program för dem som är intresserade av att få tvärvetenskapliga färdigheter, relevanta för politiska och kulturella utmaningar.

Programstruktur

Det första året består av obligatoriska och tematiska kurser som ger studenterna en solid grund inför andra året på programmet. Under första terminen läser studenterna två kurser. Först fördjupar de sig i mänskliga rättigheter med fokus på rättighetsaktörer, rättighetsindikatorer och rättighetsinstitutioner i ett globalt perspektiv. Studenterna undersöker också globala kopplingar mellan politik, ekonomi, reglering, miljö, konflikter, migration och aktivism. Under den andra kursen studerar de mänskliga rättigheter i den politiska och filosofiska historien i modern tid, ur ett kritiskt och analytiskt perspektiv. Studenter utforskar debatter om legitimering och rättfärdigande av mänskliga rättigheter samt kritik av desamma. Andra terminen fokuserar på forskningsmetoder och etik, samt tematisk specialisering kopplad till den forskning som bedrivs på avdelningen. 

Det andra året syftar till att ge studenterna möjlighet att välja sin egen specialisering. Under hela den tredje terminen gör studenterna en praktik eller ett självständigt fältarbete på en institution eller i en organisation. Den fjärde och sista terminen genomför studenten en självständig forskningsuppgift i ett examensarbete, 30 hp. Du hittar hela utbildningsplanen här(pdf)

Kontakt

Studierektor
Andreas Tullberg

Utbildningskoordinator
Kristina Robertsson
mrsmrs.luse

Sidansvarig: kristina.robertssonmrs.luse | 2022-08-02