lu.se

Mänskliga rättigheter

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Person

Forskning

Om forskningen

Jag har ett brett intresse för historiografi, minnesstudier och historisk rättvisa, med särskild inriktning på statlig gottgörelse. I min avhandling i historia utforskade jag de dilemman som aktualiseras vid ekonomisk gottgörelse för historiska orättvisor. Mer specifikt behandlas den historiekulturella och politiska process som resulterade i två tillfälliga ersättningslagar för att kompensera ofrivilligt steriliserade respektive personer som vanvårdats under tiden de varit omhändertagna av den sociala barnavården.

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (4 st)
Bokkapitel (5 st)
Encyklopediartiklar (1 st)
Recensioner (1 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Malin Arvidsson

Universitetslektor
Mänskliga rättigheter
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post malin.arvidssonmrs.luse

Telefon 046–222 79 51

Rum LUX:A214

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30