Anvisningar uppsats, termin 3

Uppsats

Inlämning av uppsats/uppsatspublicering

Uppsatser lämnas in via LUP och Canvas, instruktioner och anvisningar finns under Publicering uppsats och examensarbete. 
(Vi har särskilda rutiner för inlämning av uppsatser som tidigare blivit underkända, en så kallat omarbetat version av uppsatsen, instruktioner för det hittar du längst ned i anvisningarna för uppsatspublicering. 

Nyttig information 

  • På Canvas hittar du instruktioner och råd för dig som skriver en uppsats i ämnet mänskliga rättigheter
  • Vad ska du som student tänka på inför uppsatsskrivandet? Var hittar du relevant litteratur? Hur gör du smarta sökningar? Vad innebär källkritik? För mer information se youtube Inför Uppsatsen
  • Vad är ett vetenskapligt material? Vad utmärker det vetenskapliga skrivandet i form och struktur? Hur skriver du referenser till dina texter? För mer information se youtube Akademiskt skrivande
  • Urkunds plagiathandbok

Uppsatsanvisningar

Formalia Stilstorleken ska vara 12 punkter i typsnittet Times New Roman eller motsvarande. (Var medveten om att stilstorleken kan vara olika i olika typsnitt – 12 punkters New Century Schoolbook motsvarar t.ex. 14 punkters Times.) Radavståndet ska vara 1.5 Referenser till kurslitteraturen ska alltid finnas med i den löpande texten och görs enligt Oxfordsystemet. Betyg Betygsskala: U - VG. Betyg registreras inte i LADOK förrän alla obligatoriska moment är genomförda (seminarium och inlämningsuppgifter.) Grunder för bedömning av examinerande uppgifter Relevans: Studenten ska ha besvarat den centrala frågan. Frågan ska besvaras utifrån uppmaningen att jämföra, diskutera eller exemplifiera. Bredd: Studenten skall ha beaktat ett rimligt antal olika områden, synvinklar och aspekter i sitt svar. Vad som är ”rimligt” beror på frågans karaktär och förutsätter ett helhetsperspektiv på frågan. Djup: Studenten skall kunna värdera kunskapsstoffet i förhållande till frågan och välja ut det viktigaste. Svaret skall vara utförligt och precist i sin mest centrala punkt, huvudtanke eller viktiga poäng. Disposition: Svaret skall vara strukturerat, logiskt begripligt och sammanhängande. Långa referat och/eller citat bör inte förekomma. Undvik upprepningar. Strategi: Frågorna är av den karaktären att det sällan finns något ”rätt” eller ”fel” svar. Därför kan det också finnas olika strategier att närma sig frågan. En del strategier är mer ändamålsenliga, självständiga och kreativa än andra för att tydliggöra huvudbudskapet i svaret på frågan. Analytisk förmåga: Det värderas högt att du kan göra egna reflexioner och värderingar av litteraturen i förhållande till frågan. Centrala facktermer: Bedömningen avser studentens förmåga att använda gängse facktermer i sitt svar på ett korrekt sätt. Språket i övrigt: Texten bör vara välformulerad och korrekturläst. Även textens yttre form, typografi, har betydelse och påverkar läsbarheten, t ex tydliga rubriker, styckeindelningar och skiljetecken.

Underkänd uppsats

Uppsatser som inte lämnas in i föreskriven tid kommer inte att rättas. Fusk och plagiat är grund för underkännande och kan också leda till disciplinåtgärder.

Inlämning av omarbetad version av uppsats

Om du lämnar in en omarbetad version av en uppsats som tidigare har underkänts, gäller särskilda tider och förhållningsregler. Innan du lämnar in en omarbetad uppsats rekommenderas du mycket starkt att konsultera antingen den examinator som underkände uppsatsen eller studievägledaren för att förvissa dig om att du har förstått bedömningen och vilka ändringar som behöver göras. Den omarbetade uppsatsen e-postas sedan till examinatorn (den som skrev ditt omdöme) senast en vecka innan schemalagd inlämning. Tid för inlämning och opponering hittar du i kursens schema, extratillfället i augusti finns i vårterminens schema. Examinator kommer att göra en granskning av uppsatsen och ge dig en rekommendation innan ordinarie inlämning. Om examinatorn inte anser att ändringarna är tillräckliga för att uppsatsen ska kunna godkännas i sitt omarbetade skick, rekommenderas du att inte lämna in vid ordinarie inlämningstillfälle. Under året finns det 3 tillfällen att lämna in sin uppsats, ordinarie inlämning i januari och juni samt ett extratillfälle i augusti. Innan inlämning ska du kontakta vår utbildningskoordinator för att bli om-registrerad på kursen, detta för att du ska få tillgång till kursen på Live@Lund där opponeringsschema och uppsatser görs tillgängliga. 
Du ska även meddela kursansvarig lärare. 

Fusk och plagiat

Läs mer om vad som gäller vid fusk och plagiat.

Akademisk hederlighet

Akademiskt skrivande

Logga in och registrera din uppsats i LUP

Sidansvarig: kristina.robertssoncme.luse | 2020-09-30