lu.se

Mänskliga rättigheter

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Person

Jag är lektor i mänskliga rättigheter och filosofie doktor i historia.

Min forskning ligger i inom fältet krigets kulturhistoria och berör berättelser, diskurser och minnen av krig, med särskild fokus på första världskriget. Jag är främst intresserad av mediehistoriska, känslohistoriska och rättighetsmässiga perspektiv på konflikter och hur de formar olika identiteter. Ett annat intresse är humanitär historia, särskilt synen på barn och barns rättigheter över tid.

Just nu arbetar jag med två projekt. Det ena handlar om humanitär historia/de mänskliga rättigheternas historia utifrån exemplet svenska Rädda barnen under mellankrigstiden. Det andra handlar om diskurser kring psykisk ohälsa bland barn i samhällsvård i Sverige under perioden 1900–2017.

Forskning

Om forskningen

Jag är lektor i mänskliga rättigheter och filosofie doktor i historia.

Min forskning ligger i inom fältet krigets kulturhistoria och berör berättelser, diskurser och minnen av krig, med särskild fokus på första världskriget. Jag är främst intresserad av mediehistoriska, känslohistoriska och rättighetsmässiga perspektiv på konflikter och hur de formar olika identiteter. Ett annat intresse är humanitär historia, särskilt synen på barn och barns rättigheter över tid.

Just nu arbetar jag med två projekt. Det ena handlar om humanitär historia/de mänskliga rättigheternas historia utifrån exemplet svenska Rädda barnen under mellankrigstiden. Det andra handlar om diskurser kring psykisk ohälsa bland barn i samhällsvård i Sverige under perioden 1900–2017.

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (5 st)
Artiklar (9 st)
Bokkapitel (18 st)
Förord (1 st)
Encyklopediartiklar (4 st)
Konferensbidrag (4 st)
Recensioner (10 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (2 st)
Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Handleder en doktorand i mänskliga rättigheter (Ida Jansson). Jag har tidigare handlett två doktorander i historia till disputation (Erik Bodensten och Andreas Tullberg).

Ordförande/ledamot i Kulturrådets arbetsgrupp för facklitteratur 2012-2016.

Medlem i det internationella forskarnätverket "Network for the study of neutral Scandinavia in the First World War".

Lina Sturfelt

Universitetslektor, studierektor för GU
Mänskliga rättigheter
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post lina.sturfeltmrs.luse

Telefon 046–222 41 81

Rum LUX:A226

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30